fbpx
Bashke.tv
Aktualitet EKONOMIA LAJME

Buxheti 2020, Bekteshi: Vazhdojmë me mbështetjen e përmirësimit të standardit jetësor të qytetarëve

Ministria e Ekonomisë punon në krijimin e kushteve për zhvillimin e industrisë, zhvillimin e ndërmarrësisë, krijimin dhe integrimin e një tregu të vetëm në BE, sigurimin e stabilitetit energjetik dhe sigurinë, kërkimin, shfrytëzimin dhe përdorimin e lëndëve të para minerale, zhvillimin e turizmit duke përmirësuar standardet e ofertës turistike.

Aktivitetet e Ministrisë së Ekonomisë janë të drejtuara drejt thellimit të bashkëpunimit shumëpalësh dhe dypalësh, regjimin e liberalizuar të tregtisë dhe krijimin e një kornize rregullative të përshtatshme në përputhje me standardet e BE-së dhe kërkesat e OBT-së, zhvillimin e investimeve dhe përmirësimin e konkurrencës së industrisë maqedonase, zhvillimin e energjetikës, etj. rregullimin e tregut të brendshëm, marrëdhëniet tregtare dhe promovimi i eksportit, shfrytëzimi i burimeve natyrore si dhe harmonizimi i legjislacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut me legjislacionin e BE-së.

Ne kemi punuar shumë në atë drejtim vitet e fundit, dhe pikërisht në atë drejtim, respektivisht në fushën e përmirësimit të standardit të jetesës së qytetarëve ne do të vazhdojmë të punojmë edhe vitin e ardhshëm.

Buxheti i Ministrisë së Ekonomisë për vitin 2020 është paraparë të jetë 591 milion denarë.
Nga këto mjete për paga dhe shtesa për punonjësit e Ministrisë së Ekonomisë, si dhe organet përbërëse (Instituti gjeologjik, Agjencia e energjisë, Agjencia për mbështetjen e ndërmarrësisë në RM, Instituti për standardizim dhe Instituti për akreditim) janë parashikuar 133.000.000 denarë.

Vitin tjetër planifikohet të hartohen tre strategji për të cilat janë paraparë 44.130.000 denarë
– Strategjia për politikën industriale
– Brend strategji për turizëm;
-Aktivitete për zbatimin e strategjisë së përgjegjësisë shoqërore
Shikuar sipas programeve, fonde janë parashikuar për:
Subvencione për ndërmarrjet private janë parashikuar 36.000.000 denarë

Këto përfshijnë:
– Subvencionimi i kostove të zejtarëve për mbështetje dhe zhvillim të zejtarisë
-Bashkëfinancimi i projekteve për zhvillimin dhe mbështetjen e NVM-ve dhe promovimin e ndërmarrësisë në RMV
– Subvencionimi i ndërmarrjeve në pronësi të grave (mbi 50%) dhe të menaxhuara nga gratë.
-Mbështetje financiare për implementimin e sistemit HALLALL
Zbatimi i Programit për Mbrojtjen e konsumatorëve për vitin 2020.
130.340.000 denarë janë parashikuar për transfere të ndryshme

Këto përfshijnë:

-Subvencione për organizimin e manifestimeve, projekteve dhe forumeve në fushën e turizmit
-Mbështetja e turizmit vendas për punëtorët me të ardhura të ulëta
-Subvencionimi i komunave për zhvillimin e strategjive lokale për zhvillimin e turizmit
-Subvencione shtetërore për blerjen e sistemeve të kolektorëve diellorë termikë për amvisëritë
-Subvencione shtetërore për blerjen e dritareve PVC ose të aluminit në amvisëri
-Subvencione shtetërore për furnizimin me soba për ngrohje me pelet për amvisëritë
Subvencione shtetërore për dhënien e çmimeve/premive
Subvencionimi i instalimit të pajisjes shtytëse me gaz (LPG), metan ose lloj tjetër karburanti alternativ në automjete

Pjesa më e madhe e mbështetjes nga Ministria e ekonomisë është në fushën e energjisë.

ENERGJETIKA

Subvencione shtetërore për blerjen e sistemeve të kolektorëve diellorë termikë për amvisëritë
Me qëllim të stimulimit të përdorimit të energjisë diellore në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga viti 2007 deri në 2019 zbatohen me sukses aktivitetet për realizimin e masave stimuluese duke kompensuar disa nga kostot për sistemet e kolektorëve termikë të blerë dhe të instaluar në amvisëri. 5.000.000 denarë janë miratuar në buxhetin e Ministrisë së Ekonomisë për vitin 2019 për zbatimin e kësaj mase. Duke patur parasysh përgjigjen pozitive dhe interesin e amivisërive për këtë masë stimuluese,e njëjta propozohet edhe për vitin 2020.
Subvencione shtetërore për blerjen e dritareve nga PVC ose alumini në amvisëri – 25.000.000 denarë.

Ministria e Ekonomisë me qëllim stimulimin e përdorimt të masës për zëvendësimin e dritareve me PVC ose alumin në Republikën e Maqedonisë së Veriut blerësve të dritareve me PVC ose alumin, të cilët do t’i blejnë dhe instalojnë ato në shtëpitë e tyre një ditë pas Shpalljes publike, do t’u sigurojë kompenzim të një pjesë të mjeteve që kanë shpenzuar për sigurimin e dritareve me PVC ose alumin deri më 50%, por jo më shumë se 25.000 denarë, deri në shfrytëzimin e fondeve të parashikuara në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për këtë qëllim.

Subvencione shtetërore për furnizim me soba për ngrohje me pelet për amvisëri – 30.000.000 denarë
Në mënyrë që të stimulohen familjet të përdorin burime të rinovueshme të energjisë për të ngrohur shtëpitë e tyre, të cilat minimalisht ndotin ajrin dhe tokën dhe nuk ndikojnë në ndryshimet klimatike, do të subvencionohen qytetarët që blejnë soba me pelet për të zëvendësuar sobat e vjetra me qymyr, dru, vaj ose mazut.
Për subvencionim të instalimit të pajisjes shtytëse me gaz (LPG), metan ose lloj tjetër karburanti alternativ në automjete – 20.000.000.000 denarë.
Parashihet të subvencionohet 50% e kostos së blerjes dhe instalimit të pajisjes, por jo më shumë se 300 euro në kundërvlerë të denarit. Kjo shumë do të mbulojë mbi 1.000 automjete në nivel vjetor. Buxheti i vitit të ardhshëm është rritur me 5.000.000 denarë.

TURIZMI
Subvencione për mbështetјen e turizmit vendor për punëtorët me të ardhura të ulëta. Në buxhetin për vitin e ardhshëm janë paraparë 20,000,000 denarë për lëshimin e çertifikatave për punëtorët me të ardhura të ulëta. Ministria e Ekonomisë ofron subvencione për pushim për punëtorët me pagë të ulët në vlerë prej 15,000 denarë. Mundësinë për pushim këtë vit e shfrytëzuan afro 1.600 qytetarë.
Për vitin e ardhshëm është parashikuar rritje e mjeteve në Buxhetin për pjesën e gazifikimit.

Për gazifikimin – Buxheti i vitit 2020 është rritur për 120.000.000 denarë në përputhje me kërkesën për sigurim të mjeteve financiare për vitin 2020 nga Shoqëria aksionare për kryerjen e aktiviteteve energjetike, Burimet kombëtare energjetike (NER) në pronësi të shtetit si një subjekt i themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për realizimin e projektit për ndërtimin e sistemit të gazit në Republikën e Maqedonisë. ShA MER Shkup planifikon të sigurojë fondet përmes emetimit të letrave me vlerë përmes një oferte private.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1196839840500700&id=670879986430024

LEXO EDHE:

Elezi: Nga 6-8 dhjetori, panairi “Blej shtëpi, blej banesë “, projekti vazhdon edhe vitin e ardhshëm!

BASHKE TV

Ministri Bekteshi: Politikat ekonomike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të japin rezultate

BASHKE TV

Ministri Ademi pjesëmarrës në Simpoziumin për Drejtorë të Shkollave në Budva

BASHKE TV

Shqipëria merr Presidencën e OSBE-së, Rama: Hap historik

BASHKE TV

Timonie takoi Deharin, diskutohet bashkëpunimi në të ardhmen

BASHKE TV

Ali Ahmeti takon ambasadorin gjerman, Tomas Gerberih: BDI po ripërtërihet

BASHKE TV
BASHKË.TV